จำนวนจริง แบบการ์ตูนเพลง

วีดีโอ

จำนวนจริง แบบการ์ตูนเพลง ทำให้น่าเรียนกว่าการที่คุณครูมานั่งสอนแบบเดิมๆ

Advertisements

การแข่งขัน Multi Skills Competition ช่วงชั้น 2 – 3 – 4

มาตรฐาน

การแข่งขัน Multi Skills Competition ช่วงชั้น 2 – 3 – 4

1. เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประกอบด้วย

– Speaking Skill

– Listening Skill

– Writing Skill

– Reading Skill

– Pictures Dictation

2. ระดับการแข่งขัน จัดแข่งนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 – 4

กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนนักเรียนช่วงชั้นละ 1 คน รวม 4 คน

3. กรอบการแข่งขัน นักเรียนตัวแทนแต่ละช่วงชั้นเข้ารับการทดสอบ ดังนี้

(.1 ) ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) โดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน ที่

ครอบคลุมความสามารถด้านทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน ข้อทดสอบ 100 ข้อ เวลา 1.30 ชั่วโมง

คะแนน 100 คะแนน(ต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบทักษะการพูด และ ทดสอบ

Pictures Dictation)

(.2) ทดสอบความสามารถด้านทักษะการพูดโดยการสัมภาษณ์ คณะกรรมการสัมภาษณ์ 3 คน

เป็นชาวต่างชาติ 1 คน และชาวไทย 2 คน คะแนนเต็ม 50 คะแนน

( 3) ทดสอบความสามารถด้านการฟังและการถ่ายโอนความรู้โดยทดสอบ Pictures Dictation 50 คะแนน

3.1 ครูอ่านข้อความให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง

3.2 ให้นักเรียนวาดภาพโดยใช้สีชอล์ค (อุปกรณ์ในการวาดภาพให้นำมาเอง เช่น ดินสอ ยางลบ สีชอล์ค

และกระดาษวาดเขียนขนาด 30 X 40 ซม )

3.3 เวลาในการวาดภาพ 1 ชั่วโมง

4 เกณฑ์การให้คะแนน Pictures Dictation 50 คะแนน

4.1 ภาพสอดคล้องกับเนื้อหา 20 คะแนน

4.2 การจัดจัดองค์ประกอบเหมาะสม 20 คะแนน

4.3 ความสวยงาม 10 คะแนน