การแข่งขัน Multi Skills Competition ช่วงชั้น 2 – 3 – 4

มาตรฐาน

การแข่งขัน Multi Skills Competition ช่วงชั้น 2 – 3 – 4

1. เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประกอบด้วย

– Speaking Skill

– Listening Skill

– Writing Skill

– Reading Skill

– Pictures Dictation

2. ระดับการแข่งขัน จัดแข่งนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 – 4

กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนนักเรียนช่วงชั้นละ 1 คน รวม 4 คน

3. กรอบการแข่งขัน นักเรียนตัวแทนแต่ละช่วงชั้นเข้ารับการทดสอบ ดังนี้

(.1 ) ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) โดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน ที่

ครอบคลุมความสามารถด้านทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน ข้อทดสอบ 100 ข้อ เวลา 1.30 ชั่วโมง

คะแนน 100 คะแนน(ต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบทักษะการพูด และ ทดสอบ

Pictures Dictation)

(.2) ทดสอบความสามารถด้านทักษะการพูดโดยการสัมภาษณ์ คณะกรรมการสัมภาษณ์ 3 คน

เป็นชาวต่างชาติ 1 คน และชาวไทย 2 คน คะแนนเต็ม 50 คะแนน

( 3) ทดสอบความสามารถด้านการฟังและการถ่ายโอนความรู้โดยทดสอบ Pictures Dictation 50 คะแนน

3.1 ครูอ่านข้อความให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง

3.2 ให้นักเรียนวาดภาพโดยใช้สีชอล์ค (อุปกรณ์ในการวาดภาพให้นำมาเอง เช่น ดินสอ ยางลบ สีชอล์ค

และกระดาษวาดเขียนขนาด 30 X 40 ซม )

3.3 เวลาในการวาดภาพ 1 ชั่วโมง

4 เกณฑ์การให้คะแนน Pictures Dictation 50 คะแนน

4.1 ภาพสอดคล้องกับเนื้อหา 20 คะแนน

4.2 การจัดจัดองค์ประกอบเหมาะสม 20 คะแนน

4.3 ความสวยงาม 10 คะแนน

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s